Site logo

Oulun kaupungin ekologisen kestävyyden indikaattorit - Oulun kaupungin ekologisen kestävyyden indikaattorit 2007-2018


From the dataset abstract

Oulun kaupungin ekologisen kestävyyden indikaattorit vuodesta 2007. Vuosien 2007-2012 tiedot vanha Oulu, vuodesta 2017 uusi Oulu.

Source: Oulun kaupungin ekologisen kestävyyden indikaattorit

Additional Information

Field Value
Format XLSX
Time series starts 2007-01-01
Time series ends 2018-12-31