Ympäristöä koskeville tietoaineistoille on tilausta

KIRJOITUS JULKAISTU ALUNPERIN 23.4.2021 Oulun kaupungin Ympäristöohjelman uutiskirjeessä

Hietasaari. Hietasaaren ulkoilureitit. Kuvaaja: Sanna Krook / Oulun kaupunki

Kirjoittanut: Toni Sankari

Oulun kaupunki avaa tietoaineistojaan maksutta julkiseen käyttöön maan muiden suurimpien kaupunkien tapaan. Datan avaamisella tavoitellaan kaupungin toiminnan läpinäkyvyyden ja avoimuuden lisäämistä, mutta sillä halutaan myös aktivoida datan hyödyntämistä uusiin käyttötarkoituksiin. Pyrkimyksenä on edistää avoimen datan hyödyntämistä mahdollisimman laajasti kansalaisten, yritysten, yhteisöjen, koulutuksen ja tutkimuksen hyväksi.

Avoimen datan on täytettävä tietyt kriteerit

Avoimella datalla tarkoitetaan tietoaineistoja, joiden käyttöehdot mahdollistavat laajan uudelleenkäytön ja jotka ovat tietokoneen avulla muokattavissa. Avoimen datan tulee olla koneluettavassa rakenteellisessa muodossa, jolloin tietokone (tai vaikkapa puhelimen mobiilisovellus) pystyy tunnistamaan sen sisällöstä rakenteita. Oulun kaupungin avoimen datan jakelukanavana toimii data.ouka.fi -portaali, jossa julkaistaan avointa tietoa kaupungin eri toimialoilta. Dataa jaetaan tiedostoina ja ohjelmallisia rajapintoja hyödyntäen. Etenkin rajapintojen avulla jaettava data on hyödyntämiskelpoista.

Avoimet tietoaineistot merkitään dataportaaleissa eri kategorioihin lukeutuviksi. Tällä hetkellä ajantasaisesti päivittyvää rajapintojen kautta jaettavaa avointa dataa on saatavilla etenkin Liikenne -kategoriasta. Kaupungin avoimen datan portaalissa julkaistussa kirjoituksessa on kuvattu esimerkein, miten Oulun kaupungin kevyenliikenteen laskentapisteiden tuottamaa tietoa voi tarkastella GraphQL-rajapinnan kautta verkkoselainta käyttäen. Vastaavalla tavalla rajapintojen kautta voi tarkastella myös muita Oulunliikenne.fi -verkkosivuilla esitettyjä tietoja. Lisäarvoa rajapintana avaamisessa tulee siitä, että data on vapaasti hyödynnettävissä myös muissa sovelluksissa ja uusia yllättäviäkin käyttöesimerkkejä voi nousta esiin.

Oulun kaupungin avoimen datan portaaliin on vastikään lisätty myös uuden ympäristöohjelman mukaiset seurantamittarit excel-tiedostona. Ympäristöohjelman mittariston mukaisia seurantatuloksia pääsee tarkastelemaan verkkosivuilla julkaistun seurantaraportin avulla, mutta raportoinnin taustalla olevaan seurantadataan pääsee nyt käsiksi myös dataportaalin kautta. Mittaristoon kerätään vuosittain toteumatietoja mm. liikkumisesta, jätehuollosta, ilmanlaadusta ja ympäristökasvatuksesta. Ympäristö ja luonto -kategoriaan kuuluvia aineistoja on tällä hetkellä avoimena datana verraten vähän, joten uusia aloitteita datojen avaamiselle toivotaan.

Kaupungin avaamilla datoilla on myös valtakunnallista ja kansainvälistä merkitystä

Oulun kaupungin avaamat tietoaineistot kerätään automaattisesti valtakunnalliseen Avoindata.fi -portaaliin. Tämän uutisen kirjoittamisajankohtana huhtikuussa 2021 valtakunnallisessa portaalissa oli jaossa yhteensä 226 Ympäristö ja luonto -kategoriaan liitettyä aineistoa. Muiden kaupunkien alueellisista portaalista haettuna Avoindata.fi:stä löytyy esimerkiksi Helsingin kaupungin puurekisteri (PuuAtlas), joka sisältää puukohtaisia rekisteritietoja paikkaan sidottuna aineistona.

Kaupunkien avoimen datan toiminnalla on myös tärkeä kansainvälinen ulottuvuus, sillä Euroopan maiden tilannetta arvioidaan vuosittain Euroopan dataportaalin teettämällä kyselyllä. Kyselyssä kartoitetaan avoimen datan tilannetta avoimen datan politiikan, vaikuttavuuden, dataportaalin sekä datan laadun perusteella. Tulosten perusteella maat asetetaan ranking-järjestykseen ja kukin maa arvotetaan sen toiminnan mukaisesti johonkin seuraavista neljästä luokasta: Beginner, Follower, Fast-tracker, Trend-setter. Suomen sijoitus oli vuoden 2020 kartoituksessa kahdestoista ja Suomi sijoitettiin toiseksi parhaaseen Fast-Tracker -luokkaan. Maiden kärkikolmikon muodostivat viime vuonna Tanska, Ranska ja Espanja.

Avoimen datan toimintaa ei kuitenkaan tule toteuttaa vain siksi, että esimerkiksi Oulun avoimen datan aktiivisuutta voisi verrata maan muihin suuriin kaupunkeihin tai että Suomen avoimen datan toimintaa voisi arvottaa Euroopan muihin maihin. Kuten alussa todettiin, julkisen hallinnon tietovarantojen avaaminen edistää demokratian ja hallinnon läpinäkyvyyttä ja se voi mahdollistaa myös uusien innovaatioiden syntymistä. Tulevaisuudessa paikallisesti tuotettavat datat voivat ehkä olla saumattomasti yhteensopivia ja vertailukelpoisia sekä maan sisällä että myös kansainvälisesti eri maiden kesken. Jotta tähän tavoitteeseen päästäisiin, julkaistavat tietoaineistot on kuvailtava yhtenevästi metatiedoin ja aineistoissa tulisi suosia yhteisiä sanastoja ja koodistoja.

Jos sinulla on mielessä ideoita uusien tietoaineistojen tarjoamisesta avoimena datana, voit lähettää niistä sähköpostia AvoinData@ouka.fi -osoitteeseen. Voit esittää omia datatoiveita myös dataportaalin kautta.